Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Dôležité

Preladenie ANTÉNY - Antenna beállításaVytlačiť
 

2394405.png

Vážený občania,

každý v Vás, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. V najbližších hodinách sa totiž zmenia frekvencie voľného vysielania. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211.  Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Tisztelt polgárok,
ha a televízió adásokat a hagyományos antennán keresztül figyelik, ne feledkezzenek meg újra beállítani a TV csatornákat, mert már pár óra múlva változnak a frekvenciák a szabad adáson. Új beállítás eltarthat pár órát is, ezért ha kiesik az adás az antennán keresztül, elég a televízió készüléken újra beállítani a TV csatornákat. A beállítás történhet automatikusan vagy manuálisan. Az új beállítások elvégzése után természetesen továbbra is ingyenesen nézhetik a tévé adásokat a hagyományos  antennán. Bővebb információt és a kezelési utasítást megtalálják a www.cezantenu.sk weboldalon vagy  0800 611 211 telefonszámon. A televíziós műsor ideiglenes kieséséért előzetes elnézésüket kérjük és megértésüket köszönjük.


 
 

Harmonogram zberu komunálného odpadu za 3.štvrťrok 2019.Vytlačiť
 

 

Harmonogram 
zberu KO z obce Horné Turovce na 3. štvrťrok 2019

Dátum zberu Deň
09.07.2019 utorok
23.07.2019 utorok
06.08.2019 utorok
20.08.2019 utorok
03.09.2019 utorok
17.09.2019 utorok
   

 

triedeny-odpad-komunalny-odpad.jpg


 
 

Kompostovanie - KomposztálásVytlačiť
 

Kompostovanie – Komposztálás

komposter 1050.jpg

Vážený občania informujeme Vás, že v rámci projektu Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“ sa nám podarilo získať 84 ks plastových kompostérov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad o objeme 1050 litrov. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadov. Žiadame občanov, aby si zvážili možnosť zapojiť sa do tohto projektu a prišli sa nahlásiť na Obecný úrad do zoznamu osôb prijímajúcich návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra. Do projektu prihlásený občan dostane bezodplatne (zadarmo) plastový kompostér na biologicky rozložiteľný odpad o objeme 1050 litrov, montážny návod a brožúru ku kompostovaniu, zároveň sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať biologicky rozložiteľný odpad do komunálneho odpadu ani na verejných priestranstvách v obci a mimo obce.Viac informácií ohľadom tohto projektu a kompostovania v obci Horné Turovce môžete dostať na miestnom obecnom úrade v Horných Turovciach.

komposter 1050.jpg2.jpg

Tisztelt polgárok értesítjük Önöket, hogy a „Biológiailag lebomló kommunális hulladék keletkezésének megakadályozása a Hont – Ipoly mente társulás falvainak területén“ elnevezésű pályázatnak köszönhetően 84 db 1050 liter űrtartalmú műanyag komposztálót kapott Felsőtúr község. A pályázat legfőbb célja a kommunális hulladék keletkezésének a megakadályozása, ill. a  keletkezett bio hulladék megfelelő kezelése és újra hasznosítása. Kérjük a polgárokat mérlegeljék a pályázatba való bekapcsolódás lehetőségét, és ha úgy döntenek, hogy hajlandók bekapcsolódni ebbe a projektbe, kérjük, minél előbb iratkozzanak fel a Komposztálót kikölcsönző háztartások listájára a helyi Község hivatal épületében. A pályázatba bekapcsolódó lakos térítésmentesen (ingyen) 1050 liter űrtartalmú műanyag komposztálót kap a biológiailag lebomló hulladék elhelyezésére, egyúttal kötelezi magát arra, hogy aktívan bekapcsolódik a komposztálásába és a biológiailag lebomló hulladékot nem helyezi el a község közterületein és külterületein. A község a komposztáló összeszereléséhez és a komposztálás végzéséhez szakmai útmutatót biztosít. A pályázattal és a komposztálással kapcsolatban bővebb információt nyújtunk a Községhivatal irodájában.


 
 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.Vytlačiť
 

Vážení občania !

 

Jarné obdobie je typické pre upratovanie, kedy sa vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva, lístie či kroviny, ktorých sa často chceme zbaviť spaľovaním. Tento spôsob ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov.

Dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo spaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov,  najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

ochrana lesa.jpg

 

 

Ako predchádzať vzniku požiarov

1. Nikdy nepodceňujte riziko vzniku požiaru v lese v dôsledku nedbanlivého správania,

2. Požiar v lese môže v závislosti od počasia vzniknúť aj z odhodeného ohorku cigarety,

3. Nikdy nezakladajte v lese oheň mimo na tento účel špeciálne vyhradených

   a označených lokalít,

4. Oheň vždy bezpečne uhaste a uistite sa, že ste za sebou nezanechali tlejúce zvyšky,

 5. Ak nájdete otvorený oheň, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť,

6. Nikdy nepodceňujte rýchlosť šírenia požiaru v lese,

7. Chráňte svoj život a svoje zdravie i život a zdravie tých, ktorí sú s Vami.

         

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte  a uveďte:

kto volá,   kde horí,   čo horí,    ako sa tam dá dostať.

Telefónne č.

č. 150

 

tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému

č. 112

 

ILUSTR poziar pola a porastu.JPG

 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

 

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Horné Turovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia v obci Horné Turovce: 11,54%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019: 12,00 EUR/tona. 

 

08_09_Fotolia_129248240_Subscription_Monthly_M.jpg

 


 
 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“.Vytlačiť
 

 

Vážený občania,

informujeme Vás, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že pre

Združenie obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie", na žiadosť Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie" 

schvaľuje

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 157 433,05 EUR (slovom: stopäťdesiatsedemtisíc štyristotridsaťtri celých päť stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 165 719,00 EUR (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc sedemstodevätnásť celých nula stotín EUR).

rozhodnutie (2).jpg


 
 

Zmeny zákone o odpadeVytlačiť
 

Zmeny v zákone o odpade

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú:

 • Zákon č.  329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
 • Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 

separ01.jpg

Legislatívne zmeny, ktoré prináša zákon:

 • Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň nastavuje mechanizmus prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko.
   
 • Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov zobrať do úvahy aj miera vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po novom obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia.
   
 • Zmena nastáva v odvode časti poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý bude mať právo kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva správnosť výšky odvádzaných poplatkov. Rozdelenie poplatkov medzi Environmentálny fond a obce je jednou z kľúčových zmien novej právnej úpravy, ktorej cieľom je vytvorenie nového finančného zdroja na financovanie investičných projektov obcí v oblasti odpadového hospodárstva.
   
 • Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok za skládkovanie.  Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu dosahujú stanovenú úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30.6. príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku. Úroveň vytriedenia je uvedená v nariadení. Príspevok môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva, ak však obec dosiahla v predchádzajúcom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 %, môže príspevok použiť na zlepšenie životného prostredia.

   
 • POZOR POVINNOSŤ OBCE: Obec je povinná zverejňovať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.2. na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli.
   
 • Zákon zavádza jasné lehoty na vypočítanie poplatku prevádzkovateľom skládky, zaplatenie poplatku pôvodcom odpadu a odvedenie poplatku Environmentálnemu fondu.
   
 • Zákon ukladá prísne sankcie za nezaplatenie/neodvedenie poplatku za uloženie odpadov – úrok z omeškania vo výške 0,2 % denne zo sumy nezaplateného poplatku/neodvedeného poplatku za uloženie odpadov, čo by malo viesť k disciplíne v platení poplatku. 
   

Legislatívne zmeny, ktoré prináša nariadenie:

Nariadenie upravuje najmä:

 • sadzby za uloženie komunálnych odpadov a priemyselných odpadov na skládku,
 • sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
 • sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka/odkalisko
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok
 • obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu   
   

Zákon a nariadenie nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.  

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich všetkých :

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  
 • Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI 

 
 

Registrácia chovu ošípaných - UsmernenieVytlačiť
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

ošípané1.jpg

Štátna veterinárna a potravinová správa  Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárne starostlivosti v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

 

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

 • chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

(ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

 • vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
 • vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)
 • bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.  
 • CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.  
 • ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.  

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať

do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

 1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)  
 2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.
 • je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.  
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).  
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.
 • tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.
 • CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.  
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS. 

 

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

 • pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2).
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k

registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje (napr. D12345).

 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).  
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

ošípané4.jpg


 
 

Oznámenie pre vlastníkov psovVytlačiť
 

Obec Horné Turovce oznamuje vlastníkom psa povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom a uviesť identifikačné údaje psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50€ v prípade, že nezabezpečí trvalé označenie psa.

Viac informácií nájdete v priloženom oznámení.

transponder_pre_psa.jpg


 
 

Upozornenie - FigyelmeztetésVytlačiť
 

 

U P O Z O R Ň U J E M   občanov, že na území obce Horné Turovce platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok. Zároveň vyzývame občanov o spoluprácu pri zisťovaní tvorby divokých skládok a vynášanie smetí rôzneho druhu v intraviláne a extraviláne obce Horné Turovce. Tvorba divokých skládok je prísne zakázaná. Tvorbou divokých skládok sa ohrozuje životné prostredie a navyšujú sa náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Tieto náklady sa premietnu do nákladov obce a tým aj do poplatku na KO. Kvôli nezodpovedným občanom doplácame na odpad všetci zodpovední. Žiadame Vás, aby ste takéto konania hlásili na Obecný úrad akoukoľvek formou. Týmto spôsobom si budeme môcť ustrážiť výšku poplatku za smeti, ale aj životné prostredie a čistotu v našej spoločnej obci.

Upozorňujem občanov aj na to, že v predmetných priestoroch boli umiestnené fotopasce, ktoré zreteľne vedia zdokumentovať konania tých, ktorí porušujú zákon. 

   Ďakujem za pochopenie!

 S úctou,

 

                                                                                                          Peter Varga

                                                                                                         starosta obce

 

 

Figyelmeztetem a lakosságot, hogy Felsőtúr község területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre a lakossági kommunális hulladékot, építkezési és egyéb hulladékot lerakni szigorúan tilos. Nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2015. évi 79 törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni. Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélybe sodorjuk! Kérem a lakosok együttműködését az illegális szemét lerakatok felszámolásában. Kérem, önöket jelentsék bármilyen formában a Község hivatalban, ha ilyen cselekményt észlelnek falunk területén.

Figyelmeztetem a lakosokat arra is, hogy az érintett területeken vadkamerákat helyeztünk el, melyek képesek felismerhető felvételeket készíteni azokról a személyekről, melyek cselekedetükkel törvényt sértenek. 

    Megértésüket köszönöm!

 Tisztelettel,

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               Varga Péter

                                                                                                               polgármester

          


 
 
ÚvodÚvodná stránka