Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Turovce číslo: 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci Horné Turovce

Dátum zverejnenia návrhu: 13.8.2019

Schválené: 28.8.2019

Vyhlásené: 30.8.2019

Účinnosť: 16.9.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Turovce

číslo: 2/2019

o užívaní verejných priestranstiev v obci Horné Turovce

Obec Horné Turovce v zmysle § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Horné Turovce toto Všeobecne záväzné nariadenie o užívaní verejných priestranstiev v obci Horné Turovce (ďalej len „VZN“)

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Toto VZN určuje verejné priestranstvá, upravuje ich užívanie a stanovuje sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z tohto VZN. 

 

Článok 2

Základné pojmy

1. Verejné priestranstvo – za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti.

2.  V obci Horné Turovce sú to najmä:

                                   a) všetky komunikácie,

                                   b) chodníky,

                                   c) parkoviská,

                                   d) pozemok na ktorom je umiestnená budova obecného úradu par. č. 63/4,

                                   e) parkovisko vedľa obecného úradu,

                                   f) areál Kultúrneho domu par.č. 7/2,

                                   g) zelené pásy medzi komunikáciou a oplotením súkromných pozemkov,

                                   h) parky,

                                   i) námestia,

                                   j) cintorín,

                                   k) športový areál

                                   l) a podobne.

Tieto priestranstvá sú v majetku obce alebo v majetku štátu, prípadne v majetku fyzických alebo právnických osôb.

Článok 3

Užívanie verejných priestranstiev

1. Verejné priestranstvá môže užívať primeraným spôsobom ich určeniu každý.   

2. Verejné priestranstvo - zelený pás pred rodinnými domami - si môžu vlastníci prípadne ich užívatelia primerane upravovať, na vjazdy na pozemok, na parkoviská a pod. (preddomová úprava). Na tieto úpravy je potrebný súhlas obce.   

3. Tieto úpravy nesmú smerovať k tomu, že obmedzujú ich užívanie ostatnými účastníkmi, najmä nesmú byť nebezpečné. Je zakázané ich ohradzovať, oplocovať a tak znemožňovať ich užívanie ostatnými účastníkmi. Tiež je zakázané na ich ohraničovanie používať ostré predmety ako skaly, tyče a podobne.

4. Obec môže verejné priestranstvo vo verejnom záujme prenajať na určený účel, prípadne za úhradu prenajať na podnikanie.  

Článok 4

Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev

1. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záležitosťou všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Horné Turovce. Čistenie a udržiavanie verejného priestranstva obce je jeho zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, odpadkov, iných nečistôt, buriny a tiež kosenie.

Článok 5

Preddomová úprava

1. Na preddomovú úpravu verejného priestranstva podáva písomnú žiadosť vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, pred ktorou sa má úprava robiť.

  

2. Žiadosť sa podáva na obecnom úrade a žiadateľ v nej popíše akú preddomovú úpravu chce vykonať. Prílohou žiadosti je jednoduchý náčrt úprav.    

3. Požadovanú preddomovú úpravu možno vykonať až po písomnom súhlase obce.

Článok 6

Zodpovednosť za porušenie povinností tohto VZN - sankcie

1. Porušenia nariadenia sa dopustí ten, kto užíva verejné priestranstvo v rozpore s týmto VZN najmä:

  1. ak vykonáva preddomovú úpravu bez súhlasu obce,
  2. ak vykoná preddomovú úpravu v rozpore so súhlasom obce alebo napriek nesúhlasu obce,
  3. ak zabráni, znemožní, alebo obmedzí užívať verejné priestranstvo ostatným účastníkom,
  4. ak umiestni zakázané predmety na verejnom priestranstve podľa článku 3 ods. 3 tohto VZN
  5. ak  znečisťuje verejné priestranstvo podľa článku 4 tohto VZN

  

2. Vo veciach porušenia nariadenia podľa predchádzajúceho odseku rozhoduje a ukladá pokuty obec Horné Turovce v súlade s § 13 zákona o obecnom zriadení a v súlade so zákonom o priestupkoch.

3. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN môže obec Horné Turovce uložiť pokutu vo výške :

- právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie – do  6 638 Eur (slovom Šesťtisícšesťstotridsaťosem eur)              

- ostatným fyzickým osobám 33 Eur (slovom Tridsaťtri eur)

4. Finančné prostriedky získané z pokút za porušenie povinností sú príjmom obce. 

5. Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

6. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto VZN fyzickými osobami sa postupuje podľa zákona o priestupkoch.

7. V prípade, že ten kto v rozpore s týmto VZN užíva verejné priestranstvo a neuvedie ho do pôvodného stavu ani na výzvu obce, vykoná tak obec na jeho náklady.

 

 

Článok 7

Platnosť a účinnosť

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Horné Turovce sa uznieslo Obecného zastupiteľstvo v Horných Turovciach dňa 28.08.2019 uznesením číslo 65/2019.

2. Všeobecne záväzne nariadenie o užívaní verejného priestranstva v obci Horné Turovce  nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia po schválení na úradnej tabuli obce Horné Turovce.

 

V Horných Turovciach, dňa: 28.08.2019.

 

                                                                                    .................................................................

                                                                                                           Peter Varga, v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

 

Návrh VZN bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a na www.horneturovce.sk:

Vyvesené dňa: 13.08.2019

Zvesené dňa:  28.08.2019

 

VZN schválené dňa:

 

Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a www.horneturovce.sk:

Vyvesené dňa:  30.08.2019

Zvesené dňa:   16.09.2019

ÚvodÚvodná stránka